دفتر برنامه ریزی و توسعه خدمات آموزشی
 

شرح وظایف دفتر

1. دوره های بلندمدت، کوتاه مدت، تک پودمان، تک درس
- برنامه‌ریزی جهت فراهم ساختن دوره های مهارتی با رویکرد شغل محور بودن رشته ها؛
- بررسی در خصوص دوره های آموزشی کوتاه مدت(تک پودمان، تک درس) پیشنهادی از سوی مراکز تا تصویب دوره؛
- برگزاری جلسات کارشناسی با دفاتر سازمان بهزیستی کشور در خصوص تدوین تک پودمان و تک درس و دوره کوتاه مدت و هماهنگی با معاونت های تخصصی سازمان ها و دیگر حوزه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
- برنامه‌ریزی در خصوص توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی؛
- مشاوره و ارائه راهکار در خصوص پیشنهاد عناوین دوره های بلندمدت (کاردانی/کارشناسی)
- بررسی عناوین پیشنهادی و دوره‌های (بلندمدت، کوتاه مدت) تدوین شده توسط مراکز تابعه و یا سایر دستگاهها طبق استانداردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
- تهیه گزارش از رشته های درخواستی و تائید شده مراکز از سامانه گسترش؛
- ارائه مجوز برگزاری کلیه دوره‌های کوتاه مدت(ازجمله مربیان مهدهای کودک،....)به مراکز تابعه؛
- برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات کارگروه‌های برنامه ریزی درسی با کارشناسان وزارت متبوع؛
- بررسی و تائید تک پودمانهای درخواستی مراکز جهت اجرا از سامانه ساتب؛
- انجام امور مربوط به بازنگری برنامه های آموزشی و سرفصل رشته ها؛
- جمع آوری و طبقه بندی بانک اطلاعات مراکز تابعه از جمله (تعداد برگزاری دوره های کوتاه مدت، فعالیتهای پژوهشی،............)؛

2. تعاملات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
- تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ارجاعیات دانشگاه جامع
- ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی به مدیران آموزش مراکز سی و سه گانه؛
- تعامل مستمر با دفتر برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص پیگیری مراحل تصویب برنامه درســی؛
- برنامه ریزی و سازماندهی درخواست دوره های آموزشی مراکز تابعه و دفاع از آنها در کمیته منطقه ای و ستادی گسترش آموزشهای مهارتی؛
- شرکت در کمیته های تخصصی تصویب برنامه درسی در ستادمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
- تعامل با ارگانهای مرتبط در حوزه ماموریتی موسسه(وزارت علوم، سازمان سنجش،....) 
- تهیه و تدوین بخشنامه‌های داخلی موسسه و ارسال به مراکز تابعه ؛
- تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌های آموزشی با سایردستگاهها؛
- شرکت در جلسات تخصصی واحد استان؛
- همکاری بین بخشی با سازمانهای مربوطه در خصوص تعاملات حوزه رفاه اجتماعی؛
- تعامل با سازمانهای زیرمجموعه وزارت متبوع در جهت جذب دوره های کوتاه مدت و تدوین دوره های آموزشی مربوطه؛
- تهیه و تدوین تفاهمنامه های تالیفی از جمله (تالیف 40عنوان کتاب آموزشی ویژه سازمان نهضت سوادآموزی) طرح یادگیری محلی؛
- تعامل و همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی ؛

3. امور مدرسین
- نظارت بر امور مدرسان 
- رسیدگی به اسناد حق التدریس اساتید طبق قوانین و مقررات آموزشی؛
- بررسی قراردادهای مدرسان مراکز تابعه؛
- بررسی حق الزحمه مراقبین امتحانی؛
- چک نمودن مجوز تدریس کلیه اساتید؛
- بررسی مرتبط بودن تخصص مدرس با واحد تدریس شده؛
- بررسی رعایت استاندارد های مراقبین جلسات امتحانی مطابق با ضوابط؛

4. آموزش های مجازی، دوره های کوتاه مدت و کارگاهی
- برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی مشترک ملی و بین المللی؛
- برنامه‌ریزی و پیگیری جهت راه اندازی آموزشهای مجازی و غیرحضوری و توسعه آموزش به روش 
برگزاری آزمونهای آنلاین دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت؛
- برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد جهت برگزاری همایش، سمینار و کارگاههای آموزشی،
- طراحی و تدوین محتوای آموزشی جهت دوره های کوتاه مدت؛

5. امور جاری
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق ؛
- ارتباط مستمر با روسا و مدیران آموزش مراکز؛
- پاسخ به سوالات مربوط به دفتر برنامه ریزی(تلفنی، حضوری)؛
- بررسی طرح های آموزشی پیشنهادی از طرف مراکز استانی در خصوص برنامه های آموزشی؛