معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی
 

معرفی

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی و پژوهشی موسسه و مراکز تابعه را در مقاطع کاردانی و کارشناسی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی و پژوهشی ، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

این معاونت شامل سه دفتر؛ برنامه ریزی و توسعه خدمات آموزشی ، نظارت بر مراکز و امور دانش آموختگان و دفتر خدمات پژوهشی می‌باشد.
برخی از اهداف، ماموریت‌ها و راهبردهای این معاونت به شرح ذیل است:

ماموریت ها
* برنامه ریزی، توسعه ،هدایت و نظارت بر مراکز علمی کاربردی زیر مجموعه
*یکپارچهسازی و اعمال مدیریت موثر بر فرآیند آموزشهای علمی کاربردی در حوزههای بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی؛
* تلاش در جهت ترویج، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشهای علمی کاربردی بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی؛
* اجرای دورههای آموزشی علمی کاربردی بلندمدت منتهی به اخذ مدرک تحصیلی و دورههای پودمانی و کوتاه مدت متناسب با نیازهای حوزههای بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
* ایجاد زمینه مشارکت سازمانهای تابعه در راستای نیازسنجی، برنامهریزی و تدوین دورههای آموزشی مربوطه؛
* همکاری با سازمانها و مراکز علمی و آموزشی داخلی و بینالمللی؛
* اجرا، پشتیبانی و حمایت از تحقیقات و دانش کاربردی در حوزههای بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی؛
* آشنایی و استفاده از دستاوردها، دانش فنی، امکانات و روشهای نوین تحقیقاتی داخل و خارج کشور.

اهداف
• تدوین رشته های جدید تحصیلی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در حوزه بهزیستی ، رفاه و تامین اجتماعی؛
• بازنگری و ارتقاء کیفی رشته های موجود؛
• برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی متناسب با نیازسنجی آموزشی؛
• توسعه آموزش مجازی و آنلاین،
• ظرفیت سازی جهت بهره مندی از توان مدرسین در امر پژوهش های کاربردی؛
• توانمند سازی مدرسان و ارتقاء کیفیت آموزش ها؛
• توسعه همکاری های درون بخشی، بین بخشی و بین المللی در راستای ماموریت و اهداف موسسه ؛

چشم اندازها

ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش و انتقال دانش مهارتی در راستای توانمندسازی منابع انسانی (دولتی و غیردولتی) و افزایش بهرهوری در حوزه رفاه اجتماعی؛
گسترش و ارتقای مهارتهای شغلی و حرفهای به منظور کارآمدی در نظام کارآفرینی و بهبود اشتغال؛
تبیین و ارتقاء نقش و جایگاه موسسه در نقشه علمی کشور؛
افزایش بکارگیری اساتید مجرب و دارای رتبه هیئت علمی

 

راهبردها

اعمال مدیریت موثر و یکپارچه بر فرآیند آموزشهای علمی کاربردی در حوزههای بهزیستی و رفاه اجتماعی؛
اجرای مستمر و پویای دورههای آموزشی علمی کاربردی بلندمدت منتهی به اخذ مدرک تحصیلی و دوره-های پودمانی و کوتاه مدت متناسب با نیازهای حوزههای بهزیستی و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
بهروز نمودن رشتهها و ارتقای مقاطع تحصیلی متناسب با نیازهای آموزشی و وظایف اجتماعی جامعه هدف؛
ایجاد زمینه مشارکت سازمانهای تابعه در راستای نیازسنجی، برنامهریزی و تدوین دورههای آموزشی مربوطه؛
همکاری با سازمانها و مراکز علمی و آموزشی داخلی و بینالمللی؛
بسترسازی در جهت معرفی و استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان موسسه در سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی؛
تهیه و تولید متون آموزشی در حوزههای بهزیستی و رفاه اجتماعی؛
اجرا، پشتیبانی و حمایت از تحقیقات و دانش کاربردی در حوزههای بهزیستی و رفاه اجتماعی؛
توسعه زیرساختها و امکانات موسسه با ایجاد سازوکارهای بهرهمندی بهینه از کلیه منابع و ظرفیتهای واحدهای اجرایی و سازمانهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.


دفتر برنامه‌ ریزی و توسعه خدمات آموزشی
دفتر برنامه‌ ریزی و توسعه خدمات آموزشی به عنوان یکی از ارکان موثر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با برنامه ریزی و هدایت فعالیت های مراکز به دنبال توسعه رشته های تحصیلی جدید منطبق با نیازهای تخصصی حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی، بازنگری رشته های مرتبط و به تبع آن افزایش تعداد دانشجو، نظارت بر امور مدرسان در مراکز تحت پوشش و ارزیابی درخواست دوره های (ترمی و پودمانی) مراکز تحت پوشش در راستای تحقق اهداف موسسه می باشد. از این منظر اهم فعالیت‌های دفتر به شرح ذیل می‌باشد؛

1.برنامه ریزی در زمینه توسعه کمی وکیفی رشته های تحصیلی
• تدوین رشته، تک پودمان و دوره های کوتاه مدت
• بازنگری دوره های موجود
• بررسی روند ثبت نام مراکز در سامانه ساتب

2.برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت مراکز تابعه در خصوص(دوره‌های ترمی و پودمانی ) و متعاقباً دفاع از آنها در شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی.
• پیشنهاد تدوین رشته‌های جدید تخصصی
• پیشنهاد تک پودمان
• برگزاری دوره های کوتاه مدت
3.برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی
4.برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در زمینه استفاده از روش ها و تکنولوژی آموزشی نوین
5. نظارت بر امور مدرسان
• بررسی حق التدریس مدرسان از طریق سامانه سجاد
• نظارت در خصوص جذب مدرسان دارای مجوز تدریس و هیئت علمی آموزشی مراکز تابعه
• تشخیص صلاحیت علمی مدرسان

6. تعامل با سازمانها در امور آموزشی و پژوهشی
7. نظارت بر جذب و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت