کارشناسی
 

ردیف رشته ها
1 آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد
2 مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی
3 تربیت مربی پیش دبستانی
4 توانبخشی افراد کم توان ذهنی
5 مددکاری اجتماعی-خانواده
6 مددکاری قضایی
7 مدیریت رفاه اجتماعی
8 مدیریت تعاون
9 اصلاح و تربیت
10 مربی هنر کودک
11 مددکاری اجتماعی-کودک
12 تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری
13 روانشااسی ورزشی
14 مدیریت بیمه-بیمه اشخاص