معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی
 

معاونت دانشجویی و فرهنگی یکی از محوری ترین و حساس ترین بخش های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است. این معاونت ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و ماموریت بنیادین آن برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور داشنجویی و فرهنگی است. فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، تاثیر مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و روحیه مطلوب دانشجویان دارد و تقویت گفتمان علم محوری، ترویج روحیه دین داری و فضایل اخلاقی و اسلامی، ارتقاء خودباوری دانشجویان، تعمیق سطح مشارکت دانشجویان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی و توجه ویژه به نقش نخبگان از جمله اهداف و ماموریت های آن می باشد.