سیاست ها و رویکردها
 
 • ارتقاء کیفی رشته های موجود؛
 • ارتقاء کمی رشته ها در حوزه بهزیستی ، رفاه و تامین اجتماعی؛
 • تمرکز بر مهارتی بودن آموزش ها و ارتقاء سطح کارورزی ها؛
 • گسترش تک پودمان ها در حوزه رفاه اجتماعی؛
 • ظرفیت سازی جهت برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت به ویژه برای مراکز غیر دولتی وابسته نظیر مهد های کودک، مراکز معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، مراکز ترک اعتیاد، مراکز مشاوره و ...؛
 • برگزاری کنگره ها و همایش های علمی استانی و ملی در حوزه های مرتبط با رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی؛
 • ظرفیت سازی جهت بهره مندی از توان مدرسین در امر پژوهش های کاربردی؛
 • توسعه فعالیت های پژوهشی به ویژه، پژوهش های کاربردی متناسب با اهداف وزارت متبوع ؛
 • راه اندازی فصلنامه تخصصی علمی – پژوهشی ؛
 • توسعه آموزش مجازی،
 • ظرفیت سازی جهت بهره گیری از توان دانش آموختگان موسسه در بخش های دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتخانه؛
 • افزایش سطح نظارت و ارزیابی کیفی عملکرد مراکز تابعه؛
 • اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز؛
 • توانمند سازی مدرسان و ارتقاء کیفیت آموزش ها؛
 • راه اندازی تعاونی های دانش آموختگان مراکز آموزشی تابعه؛
 • راه اندازی مراکز رشد ؛
 • راه اندازی کانون کارآفرینی و بنیاد نخبگان در موسسه ؛
 • گسترش فضای فیزیکی موسسه و مراکز تابعه ؛
 • توسعه کتابخانه های مراکز و ایجاد کتابخانه مجازی مشترک بین مراکز؛
 • چاپ و نشر کتب و جزوات؛
 • نشر دستاوردهای علمی حاصل از تحقیقات و پروژه ها؛
 • تقویت و توسعه مکانیزم های اداری و مالی از نظر سخت افزار و نرم افزار؛
 • توسعه همکاری های درون بخشی، بین بخشی و بین المللی در راستای ماموریت و اهداف موسسه ؛
 • تبیین و ارتقاء نقش و جایگاه موسسه در نقشه علمی و اجتماعی کشور؛
 • افزایش میزان مشارکت دانشجویان در امورات مراکز از طریق ایجاد و گسترش انجمن های علمی، فرهنگی و ...؛
 • توسعه فعالیت های فرهنگی در مراکز از طریق برگزاری اردوها، مسابقات و...؛
 • ترویج اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از طریق برگزاری گفتمان های فرهنگی دانشجویی؛
 • ترویج ارزش های دینی و مذهبی در مراکز؛
 • توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش و پژوهشی تحت پوشش.