تاریخچه موسسه
 

سنگ بنای تاسیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در سال 1381 بنا نهاده شد. سازمان بهزیستی کشور در این سال در اجرای ماده واحده قانون تشکیل سازمان و در راستای تأمین و ارتقای علمی و تخصصی کارکنان و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود، مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی را فعال کرد. فعالیت های این سازمان در این راستا ادامه داشت تا اینکه در سال 86 به منظور اداره مستقیم مراکز علمی کاربردی وابسته و در جهت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت صحیح و همچنین انطباق رشته های تحصیلی با نیازهای آموزشی خویش، اقدام به راه اندازی ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی کشور نمود. گام های رو به جلوی سازمان بهزیستی کشور در این حوزه ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 به منظور رفع نیازهای تخصصی حوزه رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نیروی انسانی کارآمد، توانمند و متخصص؛ به اخذ مجوز تاسیس «موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی» از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نمود و موفق به اخذ این مجوز شد.فعالیت های «موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی» با اهداف مذکور تا تیر ماه سال 1393 ادامه داشت، در این زمان بود که در سومین جلسه هیئت امنای موسسه به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به پیشنهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، نام این موسسه به «موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی» تغییر یافت تا بتواند فعالیت های آموزشی خود را علاوه بر حوزه بهزیستی به حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز گسترش دهد. در اواسط شهریور ماه سال 93 بود که با تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام این موسسه، رسمیت یافت و فعالیت هایش در حوزه های آموزشی جدید رسما آغاز شد.

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در حال حاضر با در اختیار داشتن 37 مرکز آموزشی، اقدام به برگزاری و پذیرش دانشجو در دوره های آموزشی منتهی به اخذ مدرک تحصیلی، کوتاه مدت و ضمن خدمت در حوزه بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی در سراسر کشور می کند. از 36 مرکز آموزشی زیرمجموعه موسسه، 29 مرکز آموزشی استانی و 4 مرکز آموزشی نیز شهرستانی هستند، ضمن اینکه 3 مرکز آموزشی نیز به صورت خصوصی اداره می شوند.