اهداف و چشم انداز
 
  • ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش و انتقال دانش کار در راستای توانمندسازی منابع انسانی (دولتی و غیردولتی) و افزایش بهره وری ارائه خدمات در حوزه رفاه اجتماعی
  • گسترش و ارتقای مهارت های شغلی و حرفه¬ای به منظور کارآمدی در نظام کارآفرینی و توسعه اشتغال؛
  • به روز نمودن رشته ها و ارتقای مقاطع تحصیلی متناسب با نیازهای آموزشی و وظایف اجتماعی جامعه هدف؛
  • یکپارچه سازی و اعمال مدیرت موثر بر فرآیند آموزش های علمی کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی.