وظایف و ماموریت ها
 
  • نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی، برنامه ریزی، سازماندهی به منظور ترویج، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش های علمی کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی
  • پذیرش دانشجو و اجرای دوره های آموزشی علمی کاربردی بلند مدت منتهی به اخذ مدرک تحصیلی و دوره های پودمانی و کوتاه مدت متناسب با نیاز های حوزه رفاه اجتماعی
  • ایجاد زمینه مشارکت سازمان های تابغه وزارت متبوع در راستای نیاز سنجی، برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی مربوطه 
  • ایجاد زمینه های متناسب برای انجام پژوهش های کابردی و فناوری در حوزه رفاه اجتماعی
  • فراهم نمودن بستر لازم برای انجام فعالیت های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی